INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Skleněné výplně oken a dveří

Výplně křídel oken a dveří

Nejrozšířenější způsob osazení výplně do zasklívací spáry je její vymezení vůči křídlu pomocí distančních podložek a následným zafixováním pomocí zasklívací lišty. Určitou nevýhodou tohoto systému je poměrně malá hloubka uložení výplně v zasklívací spáře u plastových oken, čímž je umožněn poměrně snadný výskyt tepelného mostu právě v oblasti zasklívací lišty, kde je umístěn i meziskelní distanční rámeček.

Mimo jiné i proto některé firmy vlepují sklo přímo do okenních křídel bez používání distančních podložek. Sklo zároveň křídlo vyztuží, naopak nevýhodou může být např. výměna skla při rozbití. Srovnání obou způsobů je patrné z tohoto obrázku

SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ

(pouze pro interiéry). Dříve se používalo ploché sklo o tloušťce 3 mm, dnes je obvyklejší tloušťka 4 mm

IZOLAČNÍ DVOJSKLA

Jde v podstatě o 2 plochá skla slepená k sobě. Distanční rámeček mezi nimi určuje jejich vzdálenost a vymezuje mezi nimi dutinu, která se obvykle pro zlepšení vlastností plní nějakým plynem, nejčastěji argonem případně kryptonem (v ČR používán málo)

IZOLAČNÍ TROJSKLA

Princip je stejný, pouze jsou k sobě pomocí distančních rámečků slepena 3 skla

HEAT MIRROR

Jde o dvojskla s použitím meziskelní pokovené fólie nebo více fólií. Tato speciální fólie je teplem smrštitelná ve dvou navzájem kolmých směrech, čehož se s výhodou využívá při výrobě.

Provedení izolačního dvojskla a dvojskla Heat Mirror s jednou dvěma fóliemi  je patrné z následujícího obrázku.

Izolační dvojsklo (vlevo) a skla Heat Mirror (uprostřed a vpravo) Izolační dvojsklo (vlevo) a skla Heat Mirror (uprostřed a vpravo) Prostřední sklo s jednou fólií, vpravo se dvěma fóliemi

Podle různých speciálních požadavků (tepelná izolace, zvukový útlum, radiační vlastnosti, stupeň bezpečnosti okna a podobně) se používají různé druhy speciálních skel. jedná se o poměrně rozsáhlou problematiku. K tématu podrobněji například v publikaci Okno - klíčová součást staveb

Distanční rámečky

Distanční rámeček je profil, kterým jsou k sobě spojena jednotlivá skla, takže výsledkem jsou dvojskla, trojskla, případně speciální skla (např. Heat Mirror).

Ve spojení s křídelním rámem v místě uložení vzniká lineární součinitel prostupu tepla ψ [W/m.K], což je významný činitel, který ovlivňuje dvě velmi podstatné veličiny - hodnotu součinitele prostupu okna Uw [W/m2.K] a hodnotu teplotního faktoru fRsi [-].

1. ovlivňují hodnotu SOUČINITELe TEPELNÉHO PROSTUPU celého okna

Označuje se Uw a jednotkou je [W/m2.K].

Výpočtem podle vzorce

Uw = (Ag . Ug  + Af . Uf + Lg .ψ) / (Ag + Af)                           [W/m2.K]

kde

Uw       .....       je součinitel prostupu tepla celého okna        [W/m2.K]

Ug       .....       je součinitel prostupu tepla zasklení              [W/m2.K]

Uf        .....       je součinitel prostupu tepla rámu                   [W/m2.K]

Ag        .....       je viditelná plocha zasklení                            [m2]

Af        .....       je plocha rámu okna                                       [m2]

Lg       .....       je délka zasklení celého okna                         [m]

ψ         .....       je lineární součinitel prostupu tepla               [W/m.K]

lze ukázat, že rozdíl v hodnotě Uw [W/m2.K] mezi oknem se zasklením s distančním rámečkem hliníkovým a teplým rámečkem může někdy činit rozdíl až 0,1 W/m2.K, což je hodnota nezanedbatelná.

2. ovlivňují TEPLOTNÍ FAKTOR vnitřního povrchu

v  místě uložení skla do křídelního rámu. Označení fRsi a jde o bezrozměrnou veličinu [-]. Vliv distančního rámečku na teplotní faktor je zásadní, jak ukazuje následující obrázek. Při vnitřní povrchové teplotě θsi  (T si) na obrázku 0,5°C je vznik kondenzátu v tomto místě a jeho okolí nevyhnutelný.

Vlevo distanční rámeček hliníkový, vpravo plastový (Swispacer) Vlevo distanční rámeček hliníkový, vpravo plastový (Swispacer) Zpracováno programem Area 2010 (Svoboda Software).

Pro teplotní faktor fRsi [-] platí vztah:

fRsi = (θsi - θe)/(θai - θe)                                                           [-]
kde
fRsi    .....    je teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukce     [-]    
θsi     .....    je vnitřní povrchová teplota konstrukce                 [°C]
θai     .....    je návrhová teplota vnitřního vzduchu                  [°C]
θe      .....    je návrhová teplota venkovního vzduchu              [°C]

Dále platí vztah pro hodnotu teplotního faktoru:

fRsi  ≥ fRsi,N

kde
fRsi,N    .....    je návrhová hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu konstrukce [-]
       
Návrhová hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu konstrukce fRsi,N se stanoví z takzvaného kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu zvětšeného o bezpečnostní přirážku Δ fRsi stanovenou dle ČSN 73 0540-2:2011.

Z výše uvedených vztahů lze zpětně odvodit nutnou vnitřní povrchovou teplotu stavební konstrukce, aby byla vyloučena kondenzace vzdušné vlhkosti.

Distanční rámečky se vyrábí z různých materiálů. Dříve se používal pro tyto rámečky hliníkový profil, ten je však značně tepelně vodivý. Proto docházelo k orosování zasklení po obvodu. Nyní lze hliník použít pouze tam, kde nejsou žádné nároky na tepelnou izolaci - prakticky pouze v interiérech.

Další variantou je provedení rámečků čistě z nerezové oceli. Častěji se však  používají různé plastové distanční rámečky, které jsou potaženy kovovou vrstvičkou. Ta zabraňuje difúzi inertního plynu z meziskelního prostoru do exteriéru. Inertní plyn (nejčastěji argon, spíše výjimečně krypton) se používá ke zlepšení tepelně izolačních vlastností výplně. Jeho postupným únikem by tedy došlo ke zhoršení izolačních vlastností celého okna.

Z teplých rámečků jsou běžně používány Swispacer, Thermix, Chromatech, Nirotech a Rolltech (pro skla Heat Mirror).

Zpět - tlačítko