INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Dešťová zábrana oken a dveří

Dešťovou zábranou se rozumí taková konstrukce (profilace) funkční spáry, která zajistí 

vodotěsnost otvorové výplně

V České republice nejsou v současnosti žádným předpisem stanoveny požadavky podle třídy odolnosti vůči zatékání, které musí otvorové výplně splnit. Do doby vydání ČSN EN 74 6076, která má tuto oblast postihnout, lze doporučit řídit se požadavky na třídy odolnosti platné v Rakousku (Önorm B 5330) nebo v SRN (Richtlinie ift Rosenheim FE-05/2). Pro klasifikaci vodotěsnosti platí v ČR ČSN EN 12 208: 2001 Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace. Velmi zjednodušený výtah klasifikace podle této normy je na následujícím obrázku.

Výtah z normy znázorňující princip klasifikace vodotěsnosti Výtah z normy znázorňující princip klasifikace vodotěsnosti

Zejména u panelových domů, kde bývají výměny oken ve větších výškách časté, doporučujeme zaměřit se podrobněji na požadavek vodotěsnosti dle výše zmíněných předpisů, protože se jedná o výšky běžně nad 20 m. Zde jsou tlakové poměry v exteriéru výrazně náročnější, než jaké mohou  být vyřešeny pomocí oken v ČR běžně nabízených tříd vodotěsnosti 7A nebo 7B. Otvorové výplně vyhovující takovým podmínkám se označují Exxx, přičemž symbol xxx značí maximální zkušební tlak v Pascalech (Pa), kterému výrobek při zkoušce vyhověl. Orientačně je vhodným požadavkem pro panelové domy vodotěsnost třídy alespoň 9A anebo E 750. U bodových věžových panelových domů je nutno řešit vodotěsnost individuálně též v závislosti na zatížení větrem podle větrných oblastí.

Dešťová zábrana

Aby měla otvorová výplň nulovou zatékavost až do požadovaného stupně, je nutné umístit na exteriérové straně funkční spáry správně provedenou dešťovou zábranu – viz horní  obrázek. Část funkční spáry, která zajišťuje požadovanou odolnost proti průniku tlakové vody, se nazývá 

dekompresní dutina

V podstatě se jedná o takovou úpravu profilu křídla i rámu, kterou se vytvoří sběrný žlábek, ve kterém se shromažďuje srážková voda hnaná pod tlakem větru proti otvorové výplni.

Konstrukce dešťové zábrany u dřevěného okna  Konstrukce dešťové zábrany u dřevěného okna Obrázek vynačuje dekompresní dutinu o účinné výšce hladiny h

Aby dekompresní dutina byla skutečně funkční, je třeba zajistit kromě dostatečné účinné výšky h (viz obrázek) též průběžné vyrovnávání tlaku v dutině na úroveň tlaku vzduchu v exteriéru. Toho se dosáhne tím, že se zajistí stálé vyrovnávání tlaku vzduchu exteriéru a v dutině - na obrázku ozačeno písmenem P. Problematičtější řešení, u kterého je vyrovnávání tlaků značně ztíženo venkovním těsnicím profilem, je na spodním obrázku. V takovém případě je nutno buď těsnění přerušovat nebo zajistit vyrovnání tlaků vzduchu otvory v rámu.

Funkční spára okna s trojitým těsněním Funkční spára okna s trojitým těsněním Řešení má přínos pro tepelnou a zvukovou izolaci, ale pro vodotěsnost je nutno zajistit vyrovnání tlaků mezi exteriérem a dekompresní dutinou

Odvodňovací otvory

jsou otvory, kterými zachycená voda volně odtéká (většinou na parapetní plech či obdobnou úpravu parapetní části otvoru). Důležité je, aby dekompresní dutina byla dostatečně velká (kapacitní). Čím větší výška h, tím větší je kapacita dekompresní dutiny a tím větší vodotěsnost okna.  Stejně tak plocha odvodňovacích otvorů musí být dostatečná. Detail s vyznačenými hlavními činiteli je na následujícím obrázku.

Činitele ovlivňující vodotěsnost okna a dveří Činitele ovlivňující vodotěsnost okna a dveří

Je nutno zdůraznit:

vodotěsnost není zajišťována, jak často panuje mylné přesvědčení, těsněním (těsnicími pryžovými profily) okna či dveří ale správnou konstrukcí profilu funkční spáry potažmo dekompresní dutiny! Je-li některý okenní profil navržen tak, že spoléhá pouze na utěsnění pryžovými profily, jedná se o řešení chybné! Pryžové těsnění nemůže z podstaty své konstrukce vodotěsnost zajistit, z hlediska vodotěsnosti plní pouze podpůrnou funkci. Takové okno může snad plnit jakousi funkci v přízemí či prvním patře, ale nic více. Některé příklady jsou uvedeny na následujícím obrázku.

Příklady konstrukce dekompresní dutiny Příklady konstrukce dekompresní dutiny Vlevo správně, vpravo chybně (i když často k vidění).
Zpět - tlačítko