INKAPO

Důležité součásti energetického auditu

ENERGETICKÝ AUDIT A JEHO DŮLEŽITÉ SOUČÁSTI

Energetický audit se skládá z několika na sebe navazujících částí. Jde o poměrně rozsáhlý dokument, jehož délka může zabírat i více než 100 stran.

VYHODNOCENÍ SOUČASNÉ ÚROVNĚ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A BUDOVY

Zde je důležité všechny součásti hodnoceného objektu podrobit hodnocení s jednotnou rozlišovací úrovní, to znamená neupřednostňovat některou z hodnocených oblastí na úkor jiné. Dále je důležité, aby analýzy byly provedeny odborně správně.

STANOVENÍ TECHNICKY DOSAŽITELNÝCH OPATŘENÍ

Opatření, která povedou k dosažení energetických úspor, je nutno stanovovat tak, aby byla technicky skutečně proveditelná.

NÁVRHY OPATŘENÍ v rámci energetického auditu

Zde je důležité, aby technicky proveditelné návrhy byly efektivní z pohledu celkového provozu budovy. Dále je též důležité, aby byly alespoň rámcově v souladu s potřebami zadavatele auditu (investora).

EKNOMICKÉ HODNOCENÍ jako nedílná součást energetického auditu

K ekonomickému vyhodnocení se v rámci energetického auditu používá evaluačních metod, kterými jsou:

1.    prostá doba návratnosti  [Ts] (roky)

2.    reálná doba návratnosti  [Tsd] (roky)

3.    čistá současná hodnota  [NPV] (Kč)

4.    vnitřní výnosové procento  [IRR] (%)

Ekonomické zhodnocení posuzovaných variant je v rámci energetického auditu jeho zásadní součástí. Navrhovaná opatření jsou pečlivě posouzena z pohledu jejich investiční náročnosti (současné i budoucí - např. v případě nutné renovace dílčích prvků stavby).

Doplňující informace: již dávno neplatí, že referenční úroková sazba = pouze míra výnosnosti desetiletých státních dluhopisů. Se zadavatelem jsou podrobně konzultovány jeho možnosti a investiční preference, a na základě toho je pak posuzována i dosažená výše vnitřního výnosového procenta.

DOPORUČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ENERGETICKÉHO AUDITU

Závěrem energetického auditu je doporučení auditora k provedení jednoho nebo kombinace více druhů opatření. Výsledek energetického auditu je závazný.

energetický štítek obálky budovy

Energetický štítek obálky budovy je součástí energetického auditu, který je jedním z podkladů při podávání žádosti o přidělení finančních prostředků v rámci některého z vypisovaných dotačních titulů.

Mám zájem o kvalitní energetický audit

NADSTAVBOVÁ ANALÝZA jako rozšíření energetického auditu

Na přání zákazníka provádíme i nadstandardní analýzu, která jde nad rámec zákonných požadavků a dokresluje energetický audit o specifické faktory (modelování se zahrnutím pohybu cen energie apod.). Jde o doplňkový, nadstavbový dokument.

Zpět - tlačítko