INKAPO

Jak probíhá zpracování energetického auditu?

ENERGETICKÝ AUDIT - PROVÁDĚNÍ ZAKÁZKY

Potřebujete-li zpracovat energetický audit budovy nebo technologického zařízení, je nutno zadat tuto práci energetickému auditorovi (energetickému expertovi). Kdy nastává nutnost mít energetický audit? K tomu více zde.

Je zřejmé, že se jedná o poměrně obsáhlý soubor činností, jejichž výsledkem je tzv. zpráva o energetickém auditu. Aby měl zadavatel auditu o něco jednodušší situaci, připravili jsme pro Vás následující přehled co, jak a kdy je nutno provést, aby bylo dosaženo uspokojivého výsledku.

VÝBĚR ENERGETICKÉHO AUDITORA

Energetický auditor je fyzická osoba, která složila předepsané zkoušky na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) a obdržela osvědčení o způsobilosti vykonávat činnost energetického auditorství. Toto osvědčení vydává pouze MPO.

 

Energetické audity zpracováváme objektivně, pravdivě a úplně.

Více o zpracovateli energetických auditů

 

Rozsah práce na konkrétním energetickém auditu může být značný a může vyžadovat odborné znalosti z mnoha profesí (stavební fyzika, pozemní stavitelství, vnitřní prostředí budov, elektrická energie, vytápění, obnovitelné zdroje energie atd.). Proto je obvyklé, že energetický auditor má vytvořen tým spolupracovníků z různých oborů a práce nabývá kolektivní ráz. Nakonec však pouze energetický auditor celý výsledek zastřešuje a garantuje celkový výsledek auditu.

Není též výjimkou, že jednotliví auditoři vykonávají převážně audity zaměřené směrem jejich základní profese. Běžné je například zaměření na snižování energetické náročnosti budov včetně TZB.

 

Nezávazně poptat energetický audit  Přehled vybraných referencí z oblasti energetického auditu

 

JAK SE ENERGETICKÝ AUDIT VLASTNĚ ZPRACOVÁVÁ?

Smyslem energetického auditu je provést rozbor stávajícího energetického hospodářství včetně stavu budovy. Na základě tohoto rozboru se navrhnou jednotlivá dílčí opatření týkající se vlastní stavební konstrukce nebo jejích částí a vybavení TZB. Každé z dílčích opatření se posoudí z hlediska ekonomické efektivnosti - více viz zde.

Příklad znázornění podílu dílčích opatření Příklad znázornění podílu dílčích opatření Podíly dílčích opatření na snížení energetické náročnosti
Příklad grafického porovnání spotřeby Příklad grafického porovnání spotřeby Spotřeba tepla na vytápění objektu podle variant

Poté se vybraná dílčí opatření sestavují do tzv. komplexních variant, které musí být minimálně 2. Komplexních variant může případně být i více - toto záleží prakticky na zadání a dohodě mezi zpracovatelem a zadavatelem auditu. Počet variant samozřejmě ovlivní výslednou cenu auditu.

Každá komplexní varianta se posuzuje z hlediska:

 • ekonomického přínosu, a dále ještě
 • technické úrovně včetně splnění legislativních požadavků (např. splnění normových požadavků),
 • úspory energie včetně spotřeby energie primární
 • zlepšení životního prostředí snížením emisí škodlivých látek do ovzduší.

VÝBĚR KOMPLEXNÍ VARIANTY - DOPORUČENÍ AUDITORA

Ze všech hodnocených komplexních variant je vybrána jediná, kterou následně energetický auditor doporučí k realizaci. V rámci auditu je provedeno zdůvodnění konkrétního výběru. Zde hrají důležitou roli dvě hlediska.

MUSÍ BÝT SPLNĚNY LEGISLATIVNÍ NÁLEŽITOSTI

K tomu více zde.

JE TŘEBA PŘIHLÍŽET K ZÁJMŮM ZADAVATELE

Energetický audit splňující všechny legislativní náležitosti ale jdoucí proti záměru investora nemá valného smyslu. Je třeba najít rozumný kompromis. Nemělo by však docházet k tomu, že energetický audit bude zpracován striktně v intencích investora, přičemž legislativní hledisko bude opominuto. Takovou praxi lze občas nalézt u dotačních programů, kde jsou již zadávací kriteria nastavena mírně řečeno problematicky.

JAKÉ POTŘEBUJI PODKLADY?

Stručně řečeno je dobré cokoli, co má vypovídací hodnotu z pohledu spotřeby energie. Především:

PROJEKTOVou DOKUMENTACi STÁVAJÍCÍHO STAVU

Příklad části projektové dokumentace

Z projektové dokumentace se vyčtou důležité informace o:

 • celkové dispozici budovy
 • rozměrovém uspořádání budovy
 • tepelně technických vlastnostech obálky budovy

Projektová dokumentace, pokud je k dispozici, značně usnadní práci energetického auditora. Podklady mohou být buď v elektronické formě (ideálně .dwg, postačí i .pdf nebo .jpg), kvalitativně na stejné úrovni je poskytnutí v papírové podobě.

ÚČETNÍ DOKLADY SPOTŘEBY ENERGIE ZA POSLEDNÍ 3 ROKY

Jedním z kroků v počáteční fázi práce na energetickém auditu budovy je stanovení výpočetního modelu. Aby měl výpočetní model reálnou vypovídací hodnotu, musí být sestaveny dílčí modely za jednotlivá ucelená období (kalendářní roky) a z nich se provede metodou průměrování hodnot model výsledný, který se následně zavádí do výpočtů.

Příklad grafického znázornění spotřeby Příklad grafického znázornění spotřeby Přehled spotřeby energie za celý objekt

K tomu je třeba mít k dispozici daňové doklady za spotřebu všech druhů energie, která se k provozu zařízení nebo budovy využívají (plyn, elektřina, teplo, CZT a podobně).

Například faktury za odběr elektřiny
nebo faktury za odběr plynu a další.

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU ZAŘÍZENÍ ČI BUDOVY

K dokreslení informací o tom, jak vypadá provoz předmětu energetického auditu je nutno využít všechny další informace, které může zadavatel EA poskytnout. Jedná se například o:

 • počet osob, které se v objektu zdržují po určitou dobu, která může ovlivnit míru využitelných tepelných zisků
 • seznam strojů a zařízení (technologie) včetně základní technických parametrů (ideální jsou revizní zprávy elektrozařízení a podobně)
 • revizní zprávy elektro (významná pomoc při stanovení účinnosti osvětlení, parametrů měření a regulace a podobně)
 • smlouvy o dodávce energie podle druhu, zde jsou významné zejména smlouvy o dodávkách plynu, tepla a podobně s ohledem na údaje o parametrech dodávaného média

CO KDYŽ NĚCO Z VÝŠE UVEDNÝCH PODKLADŮ NEMÁM?

V takovém případě provede energetický auditor odborný odhad. Ten se provádí na základě důkladné prohlídky předmětu energetického auditu na základě odborných znalostí a zkušeností z práce na dříve zpracovaných auditech případně jiné praxe.

JE NUTNÁ PROHLÍDKA PŘEDMĚTU AUDITU?

Ano. Má-li být energetický audit zpracován s dostatečnou vypovídací schopností, je nezbytné provést fyzickou prohlídku. Ta musí být tím podrobnější, čím měně výše vyjmenovaných relevantních podkladů je k dispozici.

zpráva o energetickém auditu

Výstupem je zpráva o energetickém auditu. Je to podrobný elaborát, jehož smyslem je popsat:

 • analýzu stávajícího stavu s komentářem k potenciálu energetických úspor
 • rozbor dílčích opatření s vyčíslením ekonomického přínosu každé z nich
 • sestavení a posouzení komplexních variant
 • výběr konečné varianty, která bude předmětem doporučení
 • podrobné zhodnocení z hlediska kritérií, jejichž seznam je zde.
Příklad grafického znázornění úspor Příklad grafického znázornění úspor Snížení spotřeby elektrické energie původní a podle doporučení EA

Konečným výsledkem je doporučení energetického auditora, které je:

 • závazné v případech, kdy je energetický audit využit jako podklad pro žádost o finanční příspěvek v rámci státem vypisovaných dotačních titulů
 • závazné pro organizační složky státu, tedy pro všechny předměty auditu, které jsou nějakým způsobem vlastněny orgány státní správy
 • nezávazné pro soukromého investora; ten má na výběr, zda výsledky energetického auditu využije nebo ne.

 

Nezávazně poptat energetický audit  Přehled vybraných referencí z oblasti energetického auditu

Zpět - tlačítko