INKAPO

Legislativní rámec energetického auditu

Zákon upravující energetický audit

Energetický audit se zpracovává podle zákona 406/2000 Sb. Původní znění bylo postupně novelizováno novelami 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb. a 177/2006 Sb.

Od 3. 10. 2012 je v platnosti změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií provedená zákonem č. 318/2012 Sb.

Výše uvedená zákonná úprava energetického auditu se provádí prostřednictvím vládních vyhlášek a nařízení, což jsou souhrnně

Prováděcí předpisy vztahující se k energetickému auditu

Mezi hlavní prováděcí předpisy energetického auditu patří:

Vyhláška č. 150/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Cílem vyhlášky je stanovení minimálních účinností pro vybrané energetické výrobní procesy a zařízení, tzn. kotel, kotelnu, parní turbosoustrojí, soustrojí s plynovou turbínou, paroplynový cyklus, kogenerační jednotku a palivový článek.

Vyhláška č. 151/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie.

Vyhláška stanoví požadavky na účinnosti užití energie pro rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné energie, tzn. parní a horkovodní sítě a sítě pro rozvod TUV a chladu s výjimkou chladící vody z energetických a technologických procesů, která odvádí tepelnou energii do okolního prostředí; předávací stanice; zařízení pro vnitřní rozvod tepelné energie vč. chladu a TUV v objektech.

Vyhláška č. 152/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Tato vyhláška spojuje v jeden celek požadavek na stanovení pravidel pro vytápění a dodávku TUV (§ 6 odst.8 zákona), požadavek na stanovení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu TUV (§6 odst. 6 zákona), požadavek na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (§ 6 odst. 7 zákona).

Nahrazuje příslušné paragrafy dosavadní vyhlášky č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku TUV vč. rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele, ve znění vyhlášky č. 858/1998 Sb. Nová vyhláška uplatňuje poznatky a zkušenosti získané při zajišťování příslušných požadavků dosavadní vyhlášky.

Vyhláška č. 153/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie

Vyhláška vymezuje elektroenergetická zařízení, na která se v současné době vztahuje sledování a vyhodnocování technických veličin ovlivňujících ztráty v rozvodu elektrické energie, uvádí kategorizaci ztrát a nastiňuje podmínky nutné pro schromažďování údajů pro výhledové určování nepřekročitelných ztrát při transportu elektrické energie od výrobce ke konečnému spotřebiteli.

Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce.

Toto nařízení stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce na úrovni krajů, hlavního města Prahy a statutárních měst. Pokud obec vyuřije svého práva podřídit územní energetickou koncepci pro svůj územní obvod nebo jeho část, může postupovat podle tohoto nařízení obdobně s přihlédnutím k dostupnosti vstupních údajů.

Vyhláška č. 212/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla.

Vyhláška stanoví podmínky přípravy a uskutečňování kombinované výroby v nových a rekonstruovaných zdrojích tepla nebo elektřiny.

Vyhláška č. 213/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

Vyhláška č. 425/2004 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

Vyhláška č. 214/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné.

Vyhláška uvádí jako obnovitelný zdroj pro výrobu elektřiny vodní energii, sluneční energii využitou fotovoltaickou přeměnou, větrnou energii, biomasu a bioplyn, pro výrobu tepelné energie sluneční energii využitou slunečními kolektory, geotermální energii, biomasu a bioplyn. Ve vyhlášce jsou pro jednotlivé druhy stanovena výkonová omezení.

Vyhláška č. 291/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách včetně přílohy č. 4 k této vyhlášce.

Touto vyhláškou se podrobněji stanoví tepelně technické a energetické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, jejichž splnění je považováno za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

  Mám zájem o kvalitní energtetický audit  

Zpět - tlačítko