INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Energetický štítek

Pojem energetický štítek se často zaměňuje s průkazem energetické náročnosti budovy - PENB. Zde vše vysvětlujeme. Zpracovali jsme již více než 130 průkazů.

Při zpracování PENB nic nepodceňujeme.

Nabízíme zpracování kvalitního průkazu energetické náročnosti budovyZde nalezneze všechny potřebné informace. Není průkaz jako průkaz. Špatně zpracovaný PENB je totiž neplatný.

Informace o povinnosti mít PENB Informace o průkazu energetické náročnosti budovy  Jak se energetický průkaz zpracovává?
 

Mám zájem o průkaz energetické náročnosti budovy    Informace o průkazu energetické náročnosti budovy

 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY SPOJENÉ S „ENERGETICKÝM PRŮKAZEM“

 

Energetický štítek

Pravděpodobně nejznámější část PENB - grafické znázornění energetické náročnosti budovy

 

Mám zájem o průkaz energetické náročnosti budovy    Informace o průkazu energetické náročnosti budovy

 

Na kvalitě záleží. Nejen, když přijde Státní energetická inspekce.

Na kvalitě zpracování záleží. Nejen tehdy, když má přijít Státní energetická inspekce.

Termín energetický štítek a jeho vysvětlení

Pojem energetický štítek ve spojení s budovami a jejich energetickou náročností je sám o sobě nesprávný. Používá se totiž pro označení energetické náročnosti spotřebičů.

U nich se jednoduchým, dnes již každému dobře známým barevným symbolem se zařazením do třídy energetické náročnosti podle písmen znázorní, jaký stupeň spotřeby energie daný spotřebič (výrobek) má. Příklad známého vyobrazení energetického štítku spotřebiče je na následujícím obrázku.

 
 

 Energetický štítek 

 

Modelový příklad energetického štítku na spotřebiči

 

Energetický štítek obálky budovy

V souvislosti s kategorií energetický štítek obálky budovy dochází často k matení pojmů a zkreslování významu. Pojem jednoznačně vymezuje technická norma ČSN 73 0540-2 - tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. V současné době je poslední platná verze z října roku 2011 včetně Změny z dubna roku 2012. Zde se tento pojem v informativní příloze C vymezuje takto:

Energetický štítek obálky budovy a protokol k němu jsou přehledné technické dokumenty, kterými lze doložit splnění požadavku na prostup tepla obálkou budovy.

Hodnocení pro vybrané stavební konstrukce

Je tedy zřejmé, že pouhý energetický štítek obálky budovy nemá vůbec žádnou vypovídací hodnotu o celkové energetické náročnosti budovy, ale pouze o vlastnostech obálky, tedy o souhrnu všech stavebních konstrukcí, které oddělují budovu od venkovního prostředí.

Důležité je to, že jej nelze vyhotovit jako nějaký samostatný dokument, který by bylo možno použít například pro stavební řízení, žádost o dotaci na zateplení a podobně. Zde se tedy dostáváme k důvodu, proč mají lidé nejčastěji na mysli průkaz energetické náročnosti budovy a hovoří o energetickém štítku.

Význam energetického štítku

Energetický štítek obálky budovy sice neříká nic o celkové energetické náročnosti, neboť v té hraje podstatnou roli kromě kvality stavby jako takové též úroveň technického zařízení budovy (TZB). Nicméně v kontextu celé zprávy o energetickém auditu lze spolehlivě vyčíst, jak velký potenciál možných energetických úspor lze očekávat například od investice do zateplení budovy.

Pokud se k výpočtům používá některý z profesionálních software, je energetický  štítek obálky budovy jedním ze zcela objektivních výstupů na rozdíl od hodnocení TZB, kde do hry vstupuje někdy i zcela subjektivní pohled energetického experta.

co obsahuje Energetický štítek obálky budovy

Na rozdíl od energetického štítku spotřebiče obsahuje energetický štítek obálky budovy vždy dvě části:

Protokol

Protokol energetického štítku obálky budovy je základní soubor údajů popisujících tepelné chování budovy a jejích konstrukcí. Ukázka protokolu je na následujících obrázcích.

Energetický štítek obálky budovy: protokol

Protokol energetického štítku obálky budovy

Grafické znázornění energetického štítku

Vlastní grafické barevné znázornění je vzhledově podobné energetickému štítku spotřebiče. Specifikem energetického štítku obálky budovy je však též možnost vyjádřit stav klasifikace obálky budovy po provedení opatření v rámci doporučení, které energetický expert provede.

 

Energetický štítek obálky budovy - grafické znázornění

Grafické znázornění energetického štítku obálky budovy

Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy

Jak je z protokolu i grafického znázornění energetického štítku obálky budovy zřejmé, podstatným kritériem kvality obálky je zařazení do klasifikační třídy.

Zařazení do konkrétní klasifikační třídy se dle ČSN 73 0540-2:2011 provádí porovnáním vypočítaného průměrného součinitele prostupu Uem [W/(m2.K)] s normou požadovanou hodnotou průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N [W/(m2.K)].

Jak jsou jednotlivé klasifikační třídy stanoveny ukazuje následující tabulka, která je obdobou tabulky v ČSN 73 0540-2:2011 uvedené v příloze C.2.

Klasifikační třídy

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Uem    [W/(m2.K)]

Slovní vyjádření klasifikační třídy

A

Uem≤ 0,5.Uem,N

Velmi úsporná

B

0,5.Uem,N Uem ≤ 0,75.Uem,N

Úsporná

C

0,75.Uem,N Uem ≤ 1,0 Uem,N

Vyhovující

D

Uem,N Uem ≤ 1,5.Uem,N

Nevyhovující

E

1,5.Uem,N Uem ≤ 2,0.Uem,N

Nehospodárná

F

2,0.Uem,N Uem ≤ 2,5.Uem,N

Velmi nehospodárná

G

Uem > 2,5.Uem,N

Mimořádně nehospodárná

 

KDY JE OBÁLKA DOMU VYHOVUJÍCÍ?

Jak již slovní vyjádření dle výše uvedené tabulky napovídá, obálka budovy má normě vyhovující tepelně technické vlastnosti v případě, je-li výsledkem hodnocení zařazení alespoň do klasifikační třídy C. Je to hodnota průměrného součinitele prostupu tepla, kterou má tzv. referenční budova.

Při zařazení do klasifikační třídy B nebo A dochází samozřejmě k výrazné redukci úniků tepla obálkou budovy, jedná se obecně vzato o budovy označované jako nízkoenergetické.

Pozor! Při zařazení do klasifikační třídy A nelze automaticky hovořit o budově postavené v pasívním standardu (často nazývané "pasívní dům"). Aby byla budova odpovídající pasívnímu standardu, musí splnit řadu dalších kritérií. 

KLASIFIKAČNÍ UKAZATEL CI

Klasifikační ukazatel CI je číselná hodnota v absolutním tvaru. Vynásobením hodnoty průměrného normového součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N hodnotou klasifikačního ukazatele CI dostáváme hraniční hodnoty jednotlivých klasifikačních tříd. Jde o taxativně stanovené číselné hodnoty uvedené v normě a objevující se na grafickém zpodobnění energetického štítku obálky budovy. V tabulce (výše) je to vždy násobitel před Uem,N vpravo.

 

Mám zájem o průkaz energetické náročnosti budovy    Informace o průkazu energetické náročnosti budovy

Zpět - tlačítko