INKAPO
Energetický specialista a auditor / Služby / ► Energetický audit / Tepelně technické vlastnosti budov

Tepelně technické vlastnosti budov

Aby budova vyhovovala požadavkům musí být splněny porovnávací ukazatele, které stanoví vyhláška č. 291/2001 Sb., o podrobnostech účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.

jak prokázat splnění porovnávacích ukazatelů stavby

Porovnávací ukazatele jsou splněny, když:

budova, její stavební konstrukce a jejich styky

jsou navrženy a provedeny tak, že:

  1. stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že na jejich vnitřním povrchu nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstu plísní,
  2. stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla,
  3. uvnitř stavebních konstrukcí nedochází ke kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti,
  4. funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obálky budovy,
  5. podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu,
  6. místnosti mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a  přehřívání,
  7. budova má nejvýše požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy.
Zpět - tlačítko