INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Stavebnictví - slovník pojmů

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy

Je hodnotou, která charakterizuje tepelně technické vlastnosti všech stavebních konstrukcí budovy tvořících její obálku. To znamená všech částí budovy, které vnitřek budovy oddělují od exteriéru.

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem [W/(m2.K)] se vypočítá z rovnice:

Uem = HT / A      [W/(m2.K)]

kde

HT ... je měrná ztráta prostupem tepla [W/K] podle ČSN EN ISO 13 789

A...je celková teplosměnná plocha obálky budovy [m2]

Požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy nebo vytápěné zóny musí splnit podmínku:

Uem Uem,N                

kde

Uem,N ... je požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy [W/(m2.K)].

Požadovaná hodnota  Uem,N se stanovuje výpočtem metodou referenční budovy. V podstatě to znamená, že se spočte průměrný součinitel prostupu tepla obálky referenční budovy Uem,N,20 podle vztahu:

Uem,N,20 = Σ(UNj.Aj.bj)/ΣAj + 0,02            [W/(m2.K)]

Takto spočtená hodnota se zavádí jako normou požadovaná pro návrhovou teplotu interiéru θi v rozmezí 18°C - 22°C.

Je-li návrhová vnitřní teplota θi mimo výše uvedený interval, spočte se hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle vztahu:

Uem,N = Uem,N,20 . e1                                          [W/(m2.K)]

kde

e1 ... je součinitel typu budovy dle ČSN 73 0540-2:2011

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy je nejvýše rovna příslušné tabulkové hodnotě. Tyto tabulkové hodnoty jsou stanoveny v ČSN 73 0540-2:2011. Důležitou roli hraje tzv. faktor tvaru budovy - viz např. zde.

Požadovaná hodnota stanovená metodou referenční budovy odpovídá klasifikační třídě C dle výše uvedené ČSN. Jednoduše řečeno - má-li budova všechny části obálky právě takové, že splňují normou požadované součinitele prostupu tepla U [W/(m2.K)], pak je tato budova přesně na hranici mezi klasifikační třídou C a D, ale požadavek normy je ještě splněn.

Doporučený průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy

V ČSN 73 0540--2 jsou uvedeny též doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy Uem,rec. Pro tuto veličinu platí vztah:

Uem,rec = 0,75 . Uem,N                                      [W/(m2.K)]

Doporučená hodnota v podstatě znamená, že budova takto postavená bude mít všechny části obálky na úrovni doporučených hodnot součinitele prostupu tepla nebo některá z částí bude výrazně lepší než ostatní, které budou postaveny z materiálů horších vlastností.

Vždy je lepší volit takové řešení, u kterého budou jednotlivé části víceméně vyváženy. V normě je výslovně uvedeno, že použití doporučených hodnot se uplatní tam, kde tomu nebrání technické ani ekonomické překážky.

Hodnoty doporučeného průměrného prostupu tepla obálky pro pasívní budovy jsou v současné ČSN uvedeny jako informativní ve formě přílohy.

Referenční budova

Referenční budova je stručně řečeno identická budova, jaká se ve skutečném případě hodnotí, ale s tím rozdílem, že všechny plochy obálky této budovy mají takový součinitele prostupu tepla, které jsou právě rovny normou požadované hodnotě. Platnou normou pro to je nyní ČSN 73 0540-2:2011 vetně Změny z dubna 2012.

Pokud se hodnotí významně prosklená budova, u které je plocha průsvitných částí obálky vyšší než 50% celkové plochy obálky, uvažuje se do výpočtu těchto průsvitných ploch jen 50%, zbytek se hodnotí jako konstrukce neprůsvitná.

Důvodem je to, že normou požadovaný součinitel prostupu tepla průsvitných ploch (okna, dveře prosklené části LOP) je výrazně méně přísný, než je tomu u konstrukcí neprůsvitných. Snahou normového ustanovení tedy je buď omezit stavbu plně prosklených budov nebo zavést taková opatření, aby ostatní neprůsvitné části obálky kompenzovaly úniky tepal konstrukcemi průsvitnými.

Zpět - tlačítko