INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Energetika - slovník pojmů

Bilanční způsob hodnocení energetické náročnosti budovy

Vyjadřuje spotřebu energie budovy při standardizovaném způsobu užívání a bilance energie dodané případně v budově vyrobené a z budovy odvedené. Při tomto způsobu jodnocení se jako okrajové podmínky používají normové hodnoty. Ty vyjadřují teplotu v interiéru podle způsobu užívání budovy a teplotu exteriéru dle oblasti, ve které se budova nachází.

POROVNÁVACÍ UKAZATELE HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Energetická náročnost budovy se hodnotí postupem podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších a navazujících předpisů.

Splnění požadavků se provádí prostřednictvím průkazu energetické náročnosti vypracovaném postupem dle vyhlášky 148/2007 Sb.(1) o energetické náročnosti budov.

Tato vyhláška stanoví, že

požadavky na energetickou náročnost hodnocené budovy jsou splněny, je-li energetická náročnost budovy nižší než energetická náročnost referenční budovy a jsou-li zároveň splněny porovnávací ukazatele.

POROVNÁVACÍ UKAZATELE

Porovnávací ukazatel je vybraná vlastnost budovy nebo technického zařízení budovy (TZB), jejíž požadovaná hodnota je stanovena právním předpisem či technickou normou. Porovnáním skutečné hodnoty dosažené u hodnocené budovy s hodnotou požadovanou se zjistí, zda budova splňuje požadovanou vlastnost nebo ne.

Soubor porovnávacích ukazatelů dle vyhl. 148/2007 Sb. se z podstatné části prakticky kryje se souborem hodnocených vlastností metodikou platnou pro pasívní budovy (ČSN EN 13829, TNI 73 0329 a TNI 73 0330).

POROVNÁVACÍ UKAZATELE STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Porovnávací ukazatele budovy jsou splněny, když návrh a provedení konstrukcí včetně jejich styků jsou takové, že splní vyhláškou(1) formulované požadavky. Jsou to:

Kondenzace vlhkosti na povrchu a výskyt plísní

Stavební konstrukce a všechny jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že nikde na jejich povrchu vnitřním nedochází ke kondenzaci vlhkosti a k tvorbě plísní.

Prostup tepla

Posuzuje se podle součinitele a činitele prostupu tepla. Stavební konstrukce a všechny jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla.

Kondenzace vlhkosti uvnitř konstrukce

V konstrukci nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry anebo jen v takovém množství, které se v rámci celoroční bilance může odpařit, takže na konci modelového období je konstrukce suchá.

Funkční spáry

Funkční spáry veškerých výplní otvorů mají nejvýše požadovanou neprůvzdušnost; ostatní části stavební konstrukce jsou téměř vzduchotěsné. Obálka budovy má nízkou průvzdušnost do nejvýše požadované hodnoty.

Podlahové konstrukce

Podlahové konstrukce mají nejvýše požadovaný pokles dotykové teploty. Ten je zajištěn odpovídající jímavostí povrchu a teplotou na vnitřním povrchu.

Tepelná stabilita

Místnosti mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimě i v létě. Tepelná stabilita zabraňuje přílišnému přehřívání v létě nebo vychládání v zimě.

Průměrný součinitel prostupu tepla

Budova má nejvýše požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy. Optimální je obálka složená z takových jednotlivých konstrukcí, které budou kvalitativně na obdobné úrovni.

POROVNÁVACÍ UKAZATELE TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY (TZB)

TZB pro vytápění, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody, osvětlení včetně regulace všech těchto zařízení musí být takového provedení, aby byla splněna:

Dodávka užitečné energie

Dodávka užitečné energie musí být zajištěna v požadovaném množství a kvalitě

Účinnost dodávané energie

Energie musí být dodávána s požadovanou energetickou účinností

Osvětlení

Vnitřní prostory musí být osvětleny v předepsané intenzitě, s nízkou spotřebou energie s vyskou účinností světelných zdrojů

Energetická náročnost budovy

Energetická náročnost budovy musí být nízká. Prokazuje s využitím dalších legislativních a technických podkladů.

VYUŽITÍ POROVNÁVACÍCH UKAZATELŮ

Zatímco v oblasti porovnávacích ukazatelů stavební konstrukce lze až na výjimky využít technických norem případně navazujících legislativních podkladů, v oblasti TZB  je formulace víceméně vágní. Nezbývá než doufat, že v rámci novelizace vyhlášky 148/2007 Sb, která nyní probíhá, dojde ke zpřesnění a zmenšení prostoru pro volný výklad.

 

 

 

 

 

Zpět - tlačítko