INKAPO

Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Vyberte si z opatření pro rodinné domy, která Nová zelená úsporám podporuje. Ve všech oblastech nabízíme komplexní servis.

 

Informace o možnostech pro zateplení a dotacích pro rodinné domy  Informace o možnostech získání dotace na výstavbu pasivních rodinných domů  Informace o získání dotace na pořízení efektivních zdrojů energie pro rodinné domy  

A: Zateplení již existujících rodinných domů

 

Dotace na zateplení rodinného domu - Nová zelená úsporám. Příklad realizované zakázky v Českých Budějovicích, ulice Vidovská.

Příklad rodinného domu v Českých Budějovicích (tento dům získal podporu z programu Nová zelená úsporám)

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Základní podmínky pro dotace na stávající rodinné domy

 1. Rodinný dům byl schválen k užívání před 1. červencem 2007
   
 2. Výdaje na snížení energetické náročnosti byly uskutečněny po 1. lednu 2014 (platí pro tzv. podoblast A.0), respektive po 1. lednu 2015 (pro ostatní podoblasti)
   
 3. Pokud je původní hlavní zdroj tepla v domě na uhlí a nesplňuje limity pro 3. emisní třídu, bude nutné jej vyměnit dle podmínek pro podoblast C.3
   
 4. Realizace opatření, na která bude žádána dotace, musí být prováděna odbornou firmou (ne svépomocí)

 

Výše podpory na zateplení stávajících rodinných domů

Výše podpory pro jednotlivé skupiny opatření - Nová zelená úsporám, rodinné domy

V čem se liší jednotlivé úrovně úspornosti?

 

Podpora na zpracování odborného posudku

Odborný posudek je hlavním podkladem pro žádost o dotaci na zateplení. Na jeho zpracování je poskytována podpora až do výše 25.000,- Kč (maximálně však 15 % z celkové části dotace pro oblasti A.0 - A.3).

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

B: Dotace na výstavbu pasivních rodinných domů

 

 Příklad pasivního domu, pro který jsme zpracovávali odborný posudek pro získání dotace v programu Nová zelená úsporám.

Pro tento zajímavý pasivní dům, který stojí v Chomutově, jsme zpracovali odborný posudek.

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Základní podmínky pro získání dotace na výstavbu pasivního rodinného domu

 

 1.  Žadatelem o podporu a jejím příjemcem může být pouze první vlastník domu
   
 2. Pokud bude dům využívat energii z obnovitelných zdrojů, musí být jejich instalace provedena odbornou firmou
   
 3. Maximální velikost domu (resp. jeho energeticky vztažné plochy) může být 350 metrů čtverečných
   
 4. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla rekuperací musí být 75 %
   
 5. Je zapotřebí doložit protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (tzv. Blower-door test)

 

Výše podpory pro pasivní rodinné domy

 Výše podpory pro výstavbu pasivních rodinných domů v programu Nová zelená úsporám

V čem se liší parametry podoblastí B?

 

Podpora na zpracování odborného posudku a provedení Blower-door testu pro pasivní rodinný dům

Aby bylo možné žádat o dotaci, je zapotřebí zpracovat tzv. odborný posudek. Na ten a na provedení tzv. Blower-door testu (měření průvzdušnosti obálky budovy) je vyhrazeno dalších 35.000,- Kč

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Již Máte projekt pasivního rodinného domu a chcete získat dotaci?

Často se na nás obrací klienti s tím, že mají projekt pasivního domu, který by chtěli přihlásit do programu Nová zelená úsporám. V takovém případě provedeneme analýzu projektu, navrheme potřebné změny tak, aby bylo možné žádat o dotaci.

Spolupracujeme tak s původním projektantem, kterému výsledky zašleme, prodiskutujeme je a následně jsou do projektu zapracovány tak, aby bylo možné zažádat o dotaci.

 

 Analyzujeme projekt vašeho pasivního domu, provedeme optimalizaci a zpracujeme energetický posudek

Příklad projektu pasivního domu (Praha), pro který jsme prováděli optimalizaci a zpracovávali energetický posudek.

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

C: Efektivní využití zdrojů energie

 

Možnosti pro získání dotace na pořízení obnovitelného zdroje energie (kotel, tepelné čerpadlo, solární termické systémy) pro rodinný dům - Nová zelená úsporám

Dotace je možné získat na pořízení nového kotle, tepelného čerpadla či solárního termického systému nebo systému řízeného větrání s rekuperací tepla

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Základní podmínky pro získání dotace na efektivní zdroje energie

 1. Podporu na opatření z kategorie C.1 je možné žádat pouze v kombinaci s opatřením z oblasti A
   
 2. Žádat o dotaci z kategorie C.2 lze pouze pro domy jejichž roční měrná potřeba tepla na vytápění nepřesahuje 150 kWh na metr čtverečný
   
 3. Podpora je poskytována na pořízení a instalaci hlavního zdroje tepla
   
 4. Je také nutné doložit čestné prohlášení o ekologické likvidaci původního zdroje tepla
   
 5. V rámci jednoho rodinného domu lze žádat pouze jednou, a to i když se v něm nachází více bytových jednotek se samostatnými zdroji vytápění
   
 6. Původním zdrojem tepla (pro oblast C.1 a C.2) může být kotel na tuhá fosilní paliva (uhlí) nedosahující 3. emisní třídy a také kapalná fosilní paliva (mazut) či elektrický zdroj vytápění

 

Podporovaná opatření - pořízení nových zdrojů energie

Dotaci lze získat na: kotle na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, solární termické systémy, systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Výše podpory - pořízení efektních zdrojů vytápění

Výše podpory na pořízení kotle na biomasu či tepelného čerpadla - Nová zelená úsporám

Požadované parametry pro kotle na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle

 

Solární termické systémy

  Výše dotační podpory pro solární termické systémy - Nová zelená úsporám, rodinné domy  

Jaké jsou požadavky na solární termické systémy?

 

Systémy řízeného větrání

 • Pořízení systému řízeného větrání je formou dotace podporováno pouze pokud je provedeno v kombinaci s podáním žádosti o podporu v oblasti A - zateplení/rekonstrukce.
   
 • Minimální účinnost zpětného zisku tepla je 75 %
   
 • Větrací systém musí být navržen podle platných norem
   
 • Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálku budovy musí být doloženo protokolem 
   

 Výše podpory na pořízení systému řízeného větrání se zpětnou rekuperací tepla - Nová zelená úsporám 2015, rodinné domy 

 

I pro tuto oblast je podporováno zpracování odborného posudku, resp. Blower-door testu, a to ve výši 5.000,- Kč.

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Oficiální závazné pokyny Nová zelená úsporám pro rodinné domy

 

Často kladené otázky - nová zelená úsporám 2015 pro rodinné domy

 

Jak je definován rodinný dům?

Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů odpovídá více než polovina podlahové plochy požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (penziony, kanceláře, rekreační ubytování apod.). Stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely Programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

 

Kdo může žádat o podporu?

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo stavebník rodinného domu (jak fyzická osoba, tak i právnická osoba) podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (včetně vlastníků uvedených v § 9 tohoto zákona).

 

Jaká je maximální výše dotace?

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. V případě podání žádosti v režimu veřejné podpory může být podpora omezena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory.
 
 

Je nutné zajistit stavební dozor?

Ano, žadatel o podporu je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.

 

Je podpora vyplácena předem nebo zpětně?

Dotace je vždy vyplácena až zpětně po doložení realizace fakturami, předávacím protokolem apod.

Zpět - tlačítko