INKAPO

Nová zelená úsporám pro bytové domy

Vyberte si z opatření pro bytové domy, která Nová zelená úsporám podporuje. Ve všech oblastech nabízíme komplexní servis.

 

    Připravíme návrh zateplení bytového domu a zpracujeme agendu pro získání dotace  Poradíme a navrhneme vše potřebné pro pořízení nového zdroje vytápění pro váš bytový dům  Vyřídíme vše potřebné pro návrh systému řízeného (nuceného) větrání a získání dotace v programu Nová zelená úsporám 2015

 

A: Zateplení existujících bytových domů

 

Pomůžeme vám získat dotaci na zateplení bytového domu. Na obrázku je příklad panelového bytového domu.

Příklad panelového bytového domu, který prošel zateplením a nyní je ve třídě energetické náročnosti B - velmi úsporná budova

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Základní podmínky pro dotace na stávající bytové domy

 1. Bytový dům byl schválen k užívání před 1. červencem 2007
   
 2. Výdaje na opatření se započítávají, pokud byly uskutečněny po 1. lednu 2015
   
 3. Pokud je původní hlavní zdroj tepla v domě na uhlí a nesplňuje limity pro 3. emisní třídu nebo je na vyjmenovaná kapalná paliva (mazut), bude nutné jej vyměnit dle podmínek programu nebo provést napojení na systém centrálního zásobování teplem
   
 4. Realizace opatření, na která bude žádána dotace, musí být prováděna odbornou firmou (ne svépomocí)
   
 5. V oblasti A je možné podávat pouze takové žádosti, u nichž bude vypočítaná dotační podpora činit minimálně 50.000,- Kč
   
 6. Podporovány jsou pouze domy na území hlavního města Prahy
   
 7. Spolu s doložením dokončení realizace opatření je nutné doložit také protokol o provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy nebo topné zkoušky prokazující, že bylo provedeno sežízení regulačních armatur, popř. vyjádření projektanta, že zkoušku není nutné provádět

 

Výše podpory na zateplení stávajících bytoVých domů

Výše podpory pro jednotlivé skupiny opatření - Nová zelená úsporám 2015, bytové domy

Jak se vypočítá výše podpory pro bytový dům? V čem se liší jednotlivé úrovně úspornosti pro bytové domy a jaké jsou požadavky na měněné stavební prvky?

 

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

B: Dotace na výměnu zdrojů tepla v bytových domech

 

Příklad bytového domu

Pro bytové domy je možné využít dotace na pořízení nového kotle na biomasu, tepelného čerpadla nebo plynového kondenzačního kotle. Podporováno je také pořízení solárně-termických systémů na ohřev teplé vody/přitápění.

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Základní podmínky pro pořízení nového zdroje vytápění - bytové domy

 

 1.  Podoporována je výměna zdrojů tepla v bytových domech, které jsou na tuhá fosilní paliva - uhlí, která nesplňují požadavky na 3. emisní třídu, nebo zdroje tepla na kapalná fosilní paliva - mazut
   
 2. Pokud se jako hlavní zdroj využívá elektrické vytápění, je možné jej vyměnit za systém s tepelným čerpadlem
   
 3. Podpora se přiznává jako fixní dotace na bytovou jednotku
   
 4. Je nutné doložit čestné prohlášení, že původní zdroj tepla byl ekologicky zlikvidován

 

Výše podpory na pořízení nového zdroje energie

Tabulka s výší dotační podpory z programu Nová zelená úsporám (výzva 2015) - pořízení nového zdroje energie pro bytový dům

Jaké jsou požadované charakteristiky pro kotle na biomasu? Jaké parametry musejí splňovat tepelná čerpadla? Jaké jsou požadované parametry u plynových kondenzačních kotlů

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Dotace na pořízení solárních panelů

 

Dotace na solární panely pro bytové domy Nová zelená úsporám 2015

 

 1. Podporováno je pořízení solárně-termických systémů pro ohřev teplé vodyvytápění
   
 2. Dotace má formu fixní částky na každou bytovou jednotku
   
 3. Dotaci je možno žádat pouze na dokončené bytové domy

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Výše dotace na pořízení solárně-termických systémů
 

 Tabulka ukazuje výši dotace na solární panely (Nová zelená úsporám 2015, bytové domy) 

Jaké jsou požadované technické parametry solárních termických systémů?

 

Dotace na systémy řízeného větrání

Systém řízeného/nuceného větrání pro bytové domy

 1. Podporovány jsou centrální i decentrální systémy řízeného (nuceného) větrání se zpětným získáváním tepla - rekuperací, včetně příslušenství a montáže
   
 2. Dotace má formu fixní částky na byt
   
 3. Zařízení musí zajistit větrání ve všech obytných místnostech v dané bytové jednotce
   
 4. Systém musí být navržen dle platných norem

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Výše dotace na pořízení systému řízeného větrání

 

Výše podpory na pořízení systému řízeného (nuceného) větrání - Nová zelená úsporám 2015

 

Často kladené otázky - Nová zelená úsporám pro bytové domy

 

Co je bytový dům?

Bytový dům je stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům se pro potřeby Programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.).
 
 

Co je systém nuceného vetrání se zpětným získáváním tepla?

Jde o rovnotlaké větrací zařízení (tj. s nuceným přívodem a odvodem vzduchu) s centrálním či decentrálním vzduchotechnickým rozvodem se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu s elektronickou regulací otáček ventilátorů.
 

 

Kdo může žádat o podporu?

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník bytového domu (jak fyzická osoba, tak i právnické osoby, např. bytová družstva, obce, společenství vlastníků jednotek) podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (včetně vlastníků uvedených v § 9 tohoto zákona).
 
 
Kontaktovat energetického specialistu
 
 
 
Oficiální závazné pokyny Nová zelená úsporám pro bytové domy
Zpět - tlačítko