INKAPO

PENB a příspěvková organizace

16.04.2013 | Komentáře: 0 | Přečteno: 3812x

Dobrý den pane Ing. Petrtyle,

mám dotaz ohledně novely zákona č. 318/2012 Sb., zejména k povinnosti nechat vypracovat PENB u naší organizace a to vzhledem k vynaložení nemalých fin. prostředků. Jsme tato organizace :

Domovy pro seniory v ......................, příspěvková organizace ................ kraje, počet objektů  k ubytování klientů - důchodců celkem 7, administr. budovy  2, kulturní místnost spoj. s prádelnou, dílnou a garáží  1.
Klienti si hradí za ubytování a stravu.

Z přípisu který byl zaslán všem příspěvkovým organizacím od Kr. úřadu ................ kraje není patrno zda se tato povinnost vztahuje i na nás. Jedná se o objekty které nejsou v prodeji, případně v rekonstrukci.

Stanovisko žádám i po Krajském úřadu, jedná se mi o Vaše Posouzení. Pokud můžete, zašlete mi Vaš stanovisko.
Děkuji a jsem s pozdravem

Autor: Jiří Král

Odpověď:

Dobrý den,

k Vašemu dotazu zasílám vysvětlení, proč se povinnost nechat zpracovat PENB vztahuje i na Vás.

Orgány veřejné moci

 
Podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí orgánem veřejné moci:

§ 2 Obecné pojmy

V tomto zákoně se rozumí (…) c) orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy, (…).

Ústavní soud definoval orgán veřejné moci takto: "Veřejnou moc stát vykonává především prostřednic-tvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní a za určitých podmínek ji může uskutečňovat rovněž prostřednictvím dalších subjektů. Kritériem pro určení, zdali jiný subjekt koná jako orgán veřejné/státní moci, je skutečnost, jestli konkrétní subjekt rozhoduje o právech a povinnostech jiných osob a tato rozhodnutí jsou státní mocí vynutitelná nebo jestli může stát do těchto práv a povinností zasahovat."

Budovy vlastněné orgánem veřejné moci musí plnit požadavky právního předpisu v kratších termínech, průkaz energetické náročnosti musí být umístěn na veřejně přístupném, dobře viditelném místě

Subjekty zřízené orgány veřejné moci

Zákon o hospodaření energií zahrnuje pod pojem „orgán veřejné moci“ také subjekty zřízené orgány veřejné moci. V tomto označení je důležité slovo „zřízené“ (tedy nikoliv založené). Zřizují se např. příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce. Jejich zřizovateli jsou zpravidla organi-zační složky státu nebo územní samosprávné celky. O vzniku takové instituce vydá zřizovatel zřizovací listinu. Postavení příspěvkových organizací upravuje zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvkové organizace jsou veřejnoprávními neziskovými organizacemi, zřízenými k plnění úkolů ve veřejném zájmu. Jsou to např. školy, nemocnice, léčebny, muzea, galerie, knihovny, divadla. Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávným celkem; jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky.

Pokud vzniká příslušný subjekt založením, zákon č. 406/2000 Sb., se na něj nevztahuje. Založením vznikají obchodní společnosti a družstva (obchodní korporace). Založení se řídí obchodním záko-níkem, od 1. 1. 2014 zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Stát může založit obchodní společnost nebo se účastnit jejího založení pouze ve formě akciové společnosti. Stát může být akcionářem i akciové společnosti, kterou nezaložil nebo jejíhož založení se nezúčastnil. Jménem státu funkci zakladatele akciové společnosti vykonává a majetek do takové společnosti vkládá ministerstvo (zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích).

Text byl zpracován s využitím článku paní ing. Marie Báčové (legislastivní garant ČKAIT) uveřejněném v časopise Tepelná ochrana budov číslo 1/2013.

Pokud byste měli zájem o předložení nabídky na zpracování PENB, rád Vám vyjdu vstříc. Ve Vámi popisovaném množství budov nehraje vzdálenost od Českých Budějovic prakticky žádnou roli.

Autor: Ing. Zdeněk Petrtyl

Komentáře

Přidat komentář


Autor:
E-mail:
Nadpis:
Komentář:Zpět - tlačítko